Škola Staré Ždánice

Směrnice COVID – 19 ZŠ Staré Ždánice

Základní škola a mateřská škola Staré Ždánice, okres Pardubice

Staré Ždánice 33, 533 44, tel.: 466 981 229, 739455250 e-mail: zsstarezdanice@gmail.com

Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní směrnici upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, pracovníky školy, zákonné zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti s výskytem viru COVID – 19

 Základní pravidla ochrany zdraví:

 • Při ranním příchodu do třídy si žáci vždy umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC. V případě rozšíření virové nákazy ve třídě si žáci myjí ruce dezinfekčním mýdlem, které je ve třídě k dispozici. O aplikaci dezinfekce na ruce rozhoduje vyučující podle zdravotního stavu žáků ve třídě. Doplňování mýdla zajišťuje paní školnice, doplňování dezinfekčního mýdla zajišťuje paní školnice. Dezinfekce na ruce je přístupná v každé učebně. Všichni pracovníci školy zodpovídají za hospodárné a bezpečné využívání dezinfekce (obsahuje alkohol). Nesmí být používána pro soukromé účely.

Papírové ručníky doplňuje paní školnice.

 • Vyučující pravidelně větrají ve všech učebnách.
 • Žákům i pracovníkům školy, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty …) doporučuji ve škole nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci.
 • Jestliže žák nebo pracovník školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu do školy mají žáci i pracovníci školy se zvýšenou teplotou. Pracovník školy, který má teplotu, informuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po dobu nemoci musí být pracovník školy a neschopence.
 • Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy.
 • V případě, že se u žáka nebo pracovníka školy vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového onemocnění v době přítomnosti ve škole, je povinen co nejrychleji opustit prostory školy a informovat svého lékaře. Pedagogický pracovník oznámí nutnost opustit školu příslušnému zástupci ředitelky školy, který za něj ihned zajistí zástup. Nepedagogický pracovník informuje neprodleně svého přímého nadřízeného. Zástupci ředitelky školy a vedoucí pracovníci informují neprodleně o nepřítomnosti pracovníka ředitelku školy.
 • Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.
 • Pokud je u žáka nebo u zaměstnance školy zjištěn koronavirus, oznámí tuto skutečnost neprodleně řediteli školy na tel. 739455250 zprávou sms. Ředitel školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitel školy zákonné zástupce žáků a zřizovatele.
 • Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.
 • U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická opatření podle aktuální situace s šířením COVID 19.
 • Paní školnice provádí denně úklid na mokro a denně. Dezinfekčním roztokem denně otírají kliky, vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel..

2.Výuka

 • Učitel, který musí být v karanténě kvůli koronaviru, může vyučovat online pouze v případě, že celá jeho třída je také v karanténě a žáci mají distanční výuku. Předávání tištěných výukových materiálů pro žáky, kteří se nemohou vzdělávat online, zajistí přes jiného pracovníka školy.

Pokud třída v karanténě není, musí být pracovník na neschopence, protože nemůže vykonávat svoji práci při prezenční výuce.

 • V případě, že je v karanténě pouze část třídy – méně než 50% žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem a žáci, kteří jsou v karanténě nebo jsou nemocní, se mohou připojit online do hodin dle svých možností a podle svého zdravotního stavu.  Škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni  doplnit si učivo  jako při jiné nepřítomnosti  ve škole.
 • Do 18. září upraví všichni vyučující tematické plány. V měsících září – říjen – listopad (dle potřeby) začlení učivo z minulého školního roku plánované od března do června, vyznačí si učivo, které nebylo vůbec probrané.
 • U žáků zjistí učitelé úroveň znalostí z doby distanční výuky. Znalosti nehodnotí známkou, slouží pouze jako informace o učivu, které žák zvládl nebo které si potřebuje doplnit.
 • Výuku učitel individualizuje podle zjištěných znalostí žáků. Klasifikace může být použita až po prokazatelném doplnění učiva.
 • Při doplňování učiva se učitel zaměřuje na znalosti a dovednosti, na které navazuje další učivo a které jsou pro další vzdělávání žáka nezbytné – v návaznosti na klíčové učivo v dalších ročnících.

Účinnost od 1. 9. 2020.

 

Ve Starých Ždánicích 28. 8. 2020

Mgr. Vít Spejchlík

ředitel školy

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.